Polisi preifatrwydd

Diweddarwyd ddiwethaf: Ionawr 29, 2021

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio Ein polisïau a'n gweithdrefnau ar gasglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth pan fyddwch Chi'n defnyddio'r Gwasanaeth ac yn dweud wrthych am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn Chi.

Rydym yn defnyddio Eich data Personol i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, Rydych yn cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Dehongli a Diffiniadau

Dehongli

Mae gan y geiriau y mae'r llythyren gychwynnol ei chyfalafu ystyron a ddiffinnir o dan yr amodau canlynol. Bydd gan y diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydynt yn ymddangos yn unigol neu yn y lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn:

 • Cyfrif yw cyfrif unigryw a grëwyd i Chi gael mynediad i'n Gwasanaeth neu rannau o'n Gwasanaeth.
 • Cwmni (cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “Ni”, “Ni” neu “Ein” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at Lyricsted.
 • Cwcis yn ffeiliau bach sy'n cael eu rhoi ar Eich cyfrifiadur, dyfais symudol neu unrhyw ddyfais arall gan wefan, sy'n cynnwys manylion Eich hanes pori ar y wefan honno ymhlith ei nifer o ddefnyddiau.
 • Gwlad yn cyfeirio at: Pacistan
 • dyfais yw unrhyw ddyfais sy'n gallu cyrchu'r Gwasanaeth fel cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.
 • Personol Data yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn a nodwyd neu y gellir ei adnabod.
 • Gwasanaeth yn cyfeirio at y Wefan.
 • Darparwr Gwasanaeth yw unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n prosesu'r data ar ran y Cwmni. Mae'n cyfeirio at gwmnïau neu unigolion trydydd parti a gyflogir gan y Cwmni i hwyluso'r Gwasanaeth, i ddarparu'r Gwasanaeth ar ran y Cwmni, i berfformio gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth neu i gynorthwyo'r Cwmni i ddadansoddi sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.
 • Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn cyfeirio at unrhyw wefan neu unrhyw wefan rhwydwaith cymdeithasol lle gall Defnyddiwr fewngofnodi neu greu cyfrif i ddefnyddio'r Gwasanaeth.
 • Data ynghylch Defnydd yn cyfeirio at ddata a gesglir yn awtomatig, naill ai'n cael ei gynhyrchu trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).
 • Gwefan yn cyfeirio at Lyricsted, hygyrch o https://lyricsted.com
 • Chi golygu'r unigolyn sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth, neu'r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae unigolyn o'r fath yn cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth ar ei ran, fel sy'n berthnasol.

Casglu a Defnyddio'ch Data Personol

Mathau o ddata a gasglwyd

Personol Data

Wrth ddefnyddio Ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i Chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol y gellir ei defnyddio i gysylltu â Chi neu eich adnabod chi. Yn bersonol, gall gwybodaeth adnabyddadwy gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Data ynghylch Defnydd

Data ynghylch Defnydd

Cesglir Data ynghylch Defnydd yn awtomatig wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth.

Gall Data Defnydd gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd Eich Dyfais (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn Ymweld â nhw, amser a dyddiad Eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dyfais unigryw dynodwyr a data diagnostig eraill.

Pan fyddwch chi'n cyrchu'r Gwasanaeth trwy neu drwy ddyfais symudol, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y math o ddyfais symudol rydych chi'n ei defnyddio, ID unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP Eich dyfais symudol, Eich ffôn symudol system weithredu, y math o borwr Rhyngrwyd symudol a ddefnyddiwch, dynodwyr dyfais unigryw a data diagnostig arall.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth y mae Eich porwr yn ei hanfon pryd bynnag yr ymwelwch â'n Gwasanaeth neu pan fyddwch yn cyrchu'r Gwasanaeth trwy ddyfais symudol neu drwyddi.

Technolegau a Chwcis Olrhain

Rydym yn defnyddio Cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar Ein Gwasanaeth ac i storio gwybodaeth benodol. Y technolegau olrhain a ddefnyddir yw bannau, tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi Ein Gwasanaeth. Gall y technolegau a ddefnyddiwn gynnwys:

 • Cwcis neu Gwcis Porwr. Ffeil fach yw cwci sydd wedi'i gosod ar Eich Dyfais. Gallwch chi gyfarwyddo Eich porwr i wrthod pob Cwcis neu nodi pryd mae Cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na dderbyniwch Gwcis, Efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod Cwcis, gall ein Gwasanaeth ddefnyddio Cwcis.
 • Cwcis Fflach. Gall rhai o nodweddion ein Gwasanaeth ddefnyddio gwrthrychau sydd wedi'u storio'n lleol (neu Gwcis Flash) i gasglu a storio gwybodaeth am Eich dewisiadau neu Eich gweithgaredd ar ein Gwasanaeth. Nid yw Cwcis Flash yn cael eu rheoli gan yr un gosodiadau porwr â'r rhai a ddefnyddir ar gyfer Cwcis Porwr.
 • Bannau Gwe. Gall rhai adrannau o'n Gwasanaeth a'n negeseuon e-bost gynnwys ffeiliau electronig bach o'r enw bannau gwe (y cyfeirir atynt hefyd fel gifs clir, tagiau picsel, a gifs picsel sengl) sy'n caniatáu i'r Cwmni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r tudalennau hynny. neu agor e-bost ac ar gyfer ystadegau gwefannau cysylltiedig eraill (er enghraifft, cofnodi poblogrwydd adran benodol a gwirio cywirdeb system a gweinydd).

Gall cwcis fod yn Gwcis “Parhaus” neu “Sesiwn”. Mae Cwcis Cyson yn aros ar Eich cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol pan fyddwch chi'n mynd oddi ar-lein, tra bod Cwcis Sesiwn yn cael eu dileu cyn gynted ag y byddwch chi'n cau'ch porwr gwe.

Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn a Phersonol Parhaus at y dibenion a nodir isod:

 • Cwcis Angenrheidiol / Hanfodol

  Math: Cwcis Sesiwn

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau i Chi sydd ar gael trwy'r Wefan ac i'ch galluogi Chi i ddefnyddio rhai o'i nodweddion. Maent yn helpu i ddilysu defnyddwyr ac atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr. Heb y Cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, a dim ond i ddarparu'r gwasanaethau hynny yr ydym yn defnyddio'r Cwcis hyn.

 • Polisi Cwcis / Cwcis Derbyn Hysbysiad

  Math: Cwcis Cyson

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn nodi a yw defnyddwyr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar y Wefan.

 • Cwcis Swyddogaethol

  Math: Cwcis Cyson

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn caniatáu inni gofio dewisiadau a wnewch pan fyddwch yn defnyddio'r Wefan, megis cofio'ch manylion mewngofnodi neu'ch dewis iaith. Pwrpas y Cwcis hyn yw rhoi profiad mwy personol i Chi ac osgoi Eich bod chi'n gorfod ail-nodi'ch dewisiadau bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r Wefan.

I gael mwy o wybodaeth am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a'ch dewisiadau ynglŷn â chwcis, ewch i'n Polisi Cwcis neu adran Cwcis ein Polisi Preifatrwydd.

Defnyddio Eich Data Personol

Caiff y Cwmni ddefnyddio Data Personol at y dibenion canlynol:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth, gan gynnwys monitro'r defnydd o'n Gwasanaeth.
 • I reoli'ch Cyfrif: i reoli Eich cofrestriad fel defnyddiwr y Gwasanaeth. Gall y Data Personol rydych chi'n ei ddarparu roi mynediad i chi i wahanol swyddogaethau'r Gwasanaeth sydd ar gael i Chi fel defnyddiwr cofrestredig.
 • Cyflawni contract: datblygu, cydymffurfio ac ymgymryd â'r contract prynu ar gyfer y cynhyrchion, yr eitemau neu'r gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu neu unrhyw gontract arall gyda Ni trwy'r Gwasanaeth.
 • I gysylltu â chi: I gysylltu â chi trwy e-bost, galwadau ffôn, SMS, neu fathau cyfatebol eraill o gyfathrebu electronig, megis hysbysiadau gwthio cais symudol ynghylch diweddariadau neu gyfathrebiadau addysgiadol sy'n ymwneud â swyddogaethau, cynhyrchion neu wasanaethau dan gontract, gan gynnwys y diweddariadau diogelwch, pan fo angen neu'n rhesymol ar gyfer eu gweithredu.
 • I ddarparu Chi gyda newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi prynu neu ymholi amdanynt oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath.
 • I reoli'ch ceisiadau: Mynychu a rheoli Eich ceisiadau i Ni.
 • Ar gyfer trosglwyddo busnes: Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth i werthuso neu gynnal uno, dadgyfeirio, ailstrwythuro, ad-drefnu, diddymu, neu werthu neu drosglwyddo arall o'n hasedau neu'r cyfan ohonynt, p'un ai fel busnes gweithredol neu fel rhan o fethdaliad, datodiad, neu symud ymlaen tebyg, lle mae Data Personol sydd gennym Ni am ein defnyddwyr Gwasanaeth ymhlith yr asedau a drosglwyddir.
 • At ddibenion eraill: Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth at ddibenion eraill, megis dadansoddi data, nodi tueddiadau defnydd, pennu effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hyrwyddo, a gwerthuso a gwella ein Gwasanaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, marchnata, a'ch profiad.

Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Â Darparwyr Gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol gyda Darparwyr Gwasanaeth i fonitro a dadansoddi'r defnydd o'n Gwasanaeth, ac i gysylltu â Chi.
 • Ar gyfer trosglwyddiadau busnes: Efallai y byddwn yn rhannu neu drosglwyddo Eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad ag, neu yn ystod trafodaethau, unrhyw uno, gwerthu asedau cwmni, ariannu, neu gaffael y cyfan neu ran o Ein busnes i gwmni arall.
 • Gyda Chysylltiedig: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda'n Cysylltiedig, ac os felly byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i'r cysylltiedigion hynny anrhydeddu'r Polisi Preifatrwydd hwn. Ymhlith y cwmnïau cysylltiedig mae Ein rhiant-gwmni ac unrhyw is-gwmnïau, partneriaid menter ar y cyd neu gwmnïau eraill yr ydym ni'n eu rheoli neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda Ni.
 • Gyda phartneriaid busnes: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda'n partneriaid busnes i gynnig rhai cynhyrchion, gwasanaethau neu hyrwyddiadau i Chi.
 • Gyda defnyddwyr eraill: Pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu fel arall yn rhyngweithio yn y mannau cyhoeddus gyda defnyddwyr eraill, gall gwybodaeth o'r fath gael ei gweld gan bob defnyddiwr a gellir ei dosbarthu'n gyhoeddus y tu allan. Os Rydych Chi'n rhyngweithio â defnyddwyr eraill neu'n cofrestru trwy Wasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti, efallai y bydd Eich cysylltiadau ar y Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn gweld Eich enw, eich proffil, eich lluniau a'ch disgrifiad o'ch gweithgaredd. Yn yr un modd, bydd defnyddwyr eraill yn gallu gweld disgrifiadau o'ch gweithgarwch, cyfathrebu â Chi, a gweld Eich proffil.
 • Gyda'ch Caniatâd: Gallwn ddatgelu Eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall gyda'ch caniatâd Chi.

Cadw'ch Data Personol

Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd y Cwmni'n cadw'ch Data Personol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio Eich Data Personol i'r graddau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw'n ofynnol i ni gadw'ch data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a'n polisïau cyfreithiol.

Bydd y Cwmni hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb Ein Gwasanaeth, neu mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gadw'r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo Eich Data Personol

Mae eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu'r Cwmni ac mewn unrhyw fannau eraill lle mae'r partïon sy'n ymwneud â'r prosesu wedi'u lleoli. Mae'n golygu y gellir trosglwyddo'r wybodaeth hon i - a'i chynnal ar - gyfrifiaduron sydd y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gallai'r cyfreithiau diogelu data fod yn wahanol i rai Eich awdurdodaeth.

Mae eich caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i ddilyn gan Eich cyflwyniad gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli Eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd y Cwmni yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod Eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo'ch Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch Eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Eich Data Personol

Trafodion Busnes

Os yw'r Cwmni'n ymwneud ag uno, caffael neu werthu ased, gellir trosglwyddo'ch Data Personol. Byddwn yn darparu rhybudd cyn i'ch Data Personol gael ei drosglwyddo ac yn dod yn destun Polisi Preifatrwydd gwahanol.

Gorfodi’r gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i'r Cwmni ddatgelu Eich Data Personol os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion cyfreithiol eraill

Gall y Cwmni ddatgelu Eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Diogelu ac amddiffyn hawliau neu eiddo y Cwmni
 • Atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth
 • Amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • Amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Eich Data Personol

Mae diogelwch Eich Data Personol yn bwysig i Ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull storio electronig 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn Eich Data Personol, Ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Dolenni i Wefannau Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym Ni. Os byddwch yn clicio ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti, ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb drostynt.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru Ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar Ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r dyddiad “Diweddarwyd Diwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, Gallwch gysylltu â ni: