Telerau ac Amodau

Diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 29, 2022

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio Ein Gwasanaeth.

Dehongli a Diffiniadau

Dehongli

Mae gan y geiriau y mae'r llythyren gychwynnol ei chyfalafu ystyron a ddiffinnir o dan yr amodau canlynol. Bydd gan y diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydynt yn ymddangos yn unigol neu yn y lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Telerau ac Amodau hyn:

  • Endid Cysylltiedig yn golygu endid sy’n rheoli, a reolir gan neu sydd dan reolaeth gyffredin gyda pharti, pan fo “rheolaeth” yn golygu perchenogaeth o 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau, llog ecwiti neu sicrwydd arall, sydd â hawl i bleidleisio er mwyn ethol cyfarwyddwyr neu awdurdod rheoli arall.
  • Gwlad yn cyfeirio at: Pacistan
  • Cwmni (cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “Ni”, “Ni” neu “Ein” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at Lyricsted.
  • dyfais yw unrhyw ddyfais sy'n gallu cyrchu'r Gwasanaeth fel cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.
  • Gwasanaeth yn cyfeirio at y Wefan.
  • Telerau ac Amodau (y cyfeirir atynt hefyd fel “Telerau”) yn golygu'r Telerau ac Amodau hyn sy'n ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch Chi a'r Cwmni ynghylch defnyddio'r Gwasanaeth.
  • Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn golygu unrhyw wasanaethau neu gynnwys (gan gynnwys data, gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau) a ddarperir gan drydydd parti a all gael eu harddangos, eu cynnwys neu eu darparu gan y Gwasanaeth.
  • Gwefan yn cyfeirio at Lyricsted, hygyrch o https://lyricsted.com
  • Rydych chi'n golygu'r unigolyn sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth, neu'r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae unigolyn o'r fath yn cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth ar ei ran, fel sy'n berthnasol.

Cydnabyddiaeth

Dyma'r Telerau ac Amodau sy'n llywodraethu'r defnydd o'r Gwasanaeth hwn a'r cytundeb sy'n gweithredu rhyngoch chi a'r Cwmni. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn nodi hawliau a rhwymedigaethau pob defnyddiwr o ran defnyddio'r Gwasanaeth.

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'ch defnydd ohono yn amodol ar Eich bod yn derbyn ac yn cydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i bob ymwelydd, defnyddiwr ac eraill sy'n cyrchu'r Gwasanaeth neu'n ei ddefnyddio.

Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaeth Rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau hyn. Os ydych chi'n anghytuno ag unrhyw ran o'r Telerau ac Amodau hyn yna ni chewch gyrchu'r Gwasanaeth.

Rydych yn cynrychioli eich bod dros 18 oed. Nid yw'r Cwmni'n caniatáu i'r rhai dan 18 oed ddefnyddio'r Gwasanaeth.

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'ch defnydd ohono hefyd yn amodol ar Eich bod yn derbyn ac yn cydymffurfio â Pholisi Preifatrwydd y Cwmni. Mae ein Polisi Preifatrwydd yn disgrifio Ein polisïau a'n gweithdrefnau ar gasglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch chi'n defnyddio'r Cais neu'r Wefan ac yn dweud wrthych chi am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn chi. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn ofalus cyn defnyddio Ein Gwasanaeth.

Dolenni i Wefannau Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti neu wasanaethau nad yw'r Cwmni yn berchen arnynt nac yn eu rheoli.

Nid oes gan y Cwmni unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti ac nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdanynt. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ymhellach na fydd y Cwmni yn gyfrifol nac yn atebol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir ei fod wedi'i achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau o'r fath sydd ar gael ar neu drwy unrhyw wefannau neu wasanaethau o'r fath.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i ddarllen telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti y byddwch Chi’n ymweld â nhw.

Terfynu

Efallai y byddwn yn terfynu neu'n atal Eich mynediad ar unwaith, heb rybudd nac atebolrwydd ymlaen llaw, am unrhyw reswm o gwbl, gan gynnwys heb gyfyngiad os ydych chi'n torri'r Telerau ac Amodau hyn.

Ar ôl ei derfynu, bydd eich hawl i ddefnyddio'r Gwasanaeth yn dod i ben ar unwaith.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

Er gwaethaf unrhyw iawndal y gallech ei ysgwyddo, bydd atebolrwydd cyfan y Cwmni ac unrhyw un o'i gyflenwyr o dan unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn a Bydd eich rhwymedi unigryw am yr holl uchod yn gyfyngedig i'r swm a dalwyd gennych chi trwy'r Gwasanaeth neu 100 USD os nad ydych wedi prynu unrhyw beth trwy'r Gwasanaeth.

I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd y Cwmni na'i gyflenwyr yn atebol am unrhyw iawndal arbennig, cysylltiedig, anuniongyrchol neu ganlyniadol o gwbl (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, iawndal am golli elw, colli data neu gwybodaeth arall, ar gyfer ymyrraeth busnes, am anaf personol, colli preifatrwydd sy'n deillio o'r defnydd o'r Gwasanaeth, neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth, meddalwedd trydydd parti a / neu galedwedd trydydd parti a ddefnyddir gyda'r Gwasanaeth, neu mewn unrhyw ffordd sy'n gysylltiedig â hynny. fel arall mewn cysylltiad ag unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn), hyd yn oed os yw'r Cwmni neu unrhyw gyflenwr wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal o'r fath a hyd yn oed os yw'r rhwymedi yn methu â'i bwrpas hanfodol.

Nid yw rhai taleithiau yn caniatáu eithrio gwarantau ymhlyg na chyfyngu atebolrwydd am iawndal cysylltiedig neu ganlyniadol, sy'n golygu efallai na fydd rhai o'r cyfyngiadau uchod yn berthnasol. Yn y taleithiau hyn, bydd atebolrwydd pob plaid yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

Ymwadiad “FEL Y MAE” ac “FEL SYDD AR GAEL”

Darperir y Gwasanaeth i Chi “FEL Y MAE” ac “FEL AR GAEL” a chyda phob nam a nam heb warant o unrhyw fath. I'r graddau eithaf a ganiateir o dan y gyfraith berthnasol, mae'r Cwmni, ar ei ran ei hun ac ar ran ei Gysylltiadau a'i drwyddedwyr a'i ddarparwyr gwasanaeth priodol, yn gwadu'n benodol yr holl warantau, boed yn benodol, ymhlyg, statudol neu fel arall, mewn perthynas â'r Gwasanaeth, gan gynnwys yr holl warantau goblygedig o werthadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl a pheidio â thorri rheolau, a gwarantau a all godi yn sgil delio, cwrs perfformiad, defnydd neu arfer masnach. Heb gyfyngiad ar yr uchod, nid yw'r Cwmni yn darparu unrhyw warant nac ymgymeriad, ac nid yw'n gwneud unrhyw gynrychiolaeth o unrhyw fath y bydd y Gwasanaeth yn cwrdd â'ch gofynion, yn cyflawni unrhyw ganlyniadau bwriedig, yn gydnaws neu'n gweithio gydag unrhyw feddalwedd, cymwysiadau, systemau neu wasanaethau eraill, gweithredu heb ymyrraeth, bodloni unrhyw safonau perfformiad neu ddibynadwyedd neu fod yn rhydd o wallau neu y gellir neu y bydd unrhyw wallau neu ddiffygion yn cael eu cywiro.

Heb gyfyngu ar yr uchod, nid yw'r Cwmni nac unrhyw un o ddarparwyr y cwmni yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth neu warant o unrhyw fath, yn ddatganedig neu'n oblygedig: (i) o ran gweithrediad neu argaeledd y Gwasanaeth, neu'r wybodaeth, y cynnwys, a deunyddiau neu gynhyrchion cynnwys ar hynny; (ii) y bydd y Gwasanaeth yn ddi-dor neu'n rhydd o wallau; (iii) ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, neu gyfredoldeb unrhyw wybodaeth neu gynnwys a ddarperir drwy'r Gwasanaeth; neu (iv) bod y Gwasanaeth, ei weinyddion, y cynnwys, neu e-byst a anfonir gan neu ar ran y Cwmni yn rhydd rhag firysau, sgriptiau, ceffylau Trojan, mwydod, maleiswedd, bomiau amser neu gydrannau niweidiol eraill.

Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio rhai mathau o warantau neu gyfyngiadau ar hawliau statudol cymwys defnyddiwr, felly efallai na fydd rhai neu'r cyfan o'r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau uchod yn berthnasol i Chi. Ond mewn achos o'r fath, bydd y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau a nodir yn yr adran hon yn cael eu cymhwyso i'r graddau mwyaf y gellir eu gorfodi o dan y gyfraith berthnasol.

Llywodraethu Cyfraith

Bydd cyfreithiau'r Wlad, ac eithrio ei rheolau gwrthdaro cyfraith, yn llywodraethu'r Telerau hyn a'ch Defnydd o'r Gwasanaeth. Efallai y bydd eich defnydd o'r Cais hefyd yn ddarostyngedig i gyfreithiau lleol, gwladwriaethol, cenedlaethol neu ryngwladol eraill.

Datrys Anghydfodau

Os oes gennych unrhyw bryderon neu anghydfodau am y Gwasanaeth, Rydych Chi'n cytuno i geisio datrys yr anghydfod yn anffurfiol yn gyntaf trwy gysylltu â'r Cwmni.

Ar gyfer Defnyddwyr yr Undeb Ewropeaidd (UE)

Os ydych yn ddefnyddiwr yr Undeb Ewropeaidd, byddwch yn elwa o unrhyw ddarpariaethau gorfodol o gyfraith y wlad yr ydych yn byw ynddi.

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol yr Unol Daleithiau

Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu (i) Nid ydych wedi'ch lleoli mewn gwlad sy'n ddarostyngedig i embargo llywodraeth yr Unol Daleithiau, neu sydd wedi'i dynodi gan lywodraeth yr Unol Daleithiau fel gwlad “gefnogol i derfysgaeth”, a (ii) Nid ydych chi wedi'u rhestru ar unrhyw restr llywodraeth yr Unol Daleithiau o bartïon gwaharddedig neu gyfyngedig.

Difrifoldeb ac Hepgor

Toradwyedd

Os bernir bod unrhyw un o ddarpariaethau'r Telerau hyn yn anorfodadwy neu'n annilys, bydd darpariaeth o'r fath yn cael ei newid a'i dehongli i gyflawni amcanion darpariaeth o'r fath i'r graddau mwyaf posibl o dan y gyfraith berthnasol a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

Waiver

Ac eithrio fel y darperir yma, ni fydd methiant i arfer hawl neu i fynnu cyflawni rhwymedigaeth o dan y Telerau hyn yn effeithio ar allu parti i arfer hawl o'r fath neu fynnu perfformiad o'r fath ar unrhyw adeg wedi hynny ac ni fydd ildiad o doriad yn gyfystyr ag ildiad. unrhyw doriad dilynol.

Dehongli Cyfieithu

Efallai bod y Telerau ac Amodau hyn wedi'u cyfieithu os ydym wedi sicrhau eu bod ar gael i Chi ar ein Gwasanaeth.
Rydych yn cytuno y bydd y testun Saesneg gwreiddiol yn drech yn achos anghydfod.

Newidiadau i'r Telerau ac Amodau hyn

Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i addasu neu ddisodli'r Telerau hyn ar unrhyw adeg. Os yw adolygiad yn berthnasol Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddarparu o leiaf 30 diwrnod o rybudd cyn i unrhyw delerau newydd ddod i rym. Bydd yr hyn sy'n gyfystyr â newid sylweddol yn cael ei bennu yn ôl ein disgresiwn llwyr.

Trwy barhau i gyrchu neu ddefnyddio Ein Gwasanaeth ar ôl i'r diwygiadau hynny ddod yn effeithiol, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau diwygiedig. Os nad ydych yn cytuno i'r telerau newydd, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan a'r Gwasanaeth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau ac Amodau hyn, gallwch gysylltu â ni: