متن آهنگ Nihaar Lain De از Satinder Sartaaj | کالی جوتا | 2023

By Vinaybeer Deol

آهنگ نیهار لاین د: جدید آهنگ پنجابی «نیهار لاین د» از فیلم «کالی جوتا» با خوانندگی ساتیندر سرتاج. متن ترانه توسط Satinder Sartaaj نوشته شده و موسیقی توسط Beat وزیر ارائه شده است. از طرف تایمز موزیک منتشر شد. در این موزیک ویدیو Satinder Sartaaj، Neeru Bajwa و Wamiqa Gabbi حضور دارند.

کارگردانی این فیلم بر عهده ویجی کومار آرورا است.

اسم آهنگ: رطبه

خواننده: ساتیندر سرتاج

شعر: ساتیندر سرتاج

تشکیل شده: ساتیندر سرتاج

فیلم/آلبوم: کالی جوتا

طول: 4:18

رهایی: 2023

برچسب: موسیقی تایمز

اسکرین شات از آهنگ Nihaar Lain De

آهنگ Nihaar Lain De – Kali Jotta

سارا بدالدا جاگ جهان،
Akk Da Achan Achet Hi Jadon A Pyar Mudda,
اوس وقت فر حسرتان نه دیان نه،
چاوان هاسیان دا جو سانسار مودا،
ناشا چاد جاندا ناینا تاکیان نو،
ساچی اوهی سرور خمار مدا،
فر خبر نهی رهندی چوگیردیان دی،
اوه جادون زندهگیان ویچ دیلدار مودا،

صرفا ساوین خدا ره و ماهی،
کوچ نه کاهی تو بس راجکه،
ای مخدا نیهار لاین د،
هاله تک نی یکین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوپنه ده مهال تا اوسار لاین د،

صرفا ساوین خدا ره و ماهی،
کوچ نه کاهی تو بس راجکه،
ای مخدا نیهار لاین د،
هاله تک نی یکین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوپنه ده مهال تا اوسار لاین د،

آسی آخیا سامای نو زارا هاولی هاولی چال،
سانو ایشق بیماریان دا لب گایا هال
آسی آخیا سامای نو زارا هاولی هاولی چال،
سانو ایشق بیماریان دا لب گایا هال
اهنا بوهه آته تکیان نو سون جه نا گال
زارا شیشه ویچ خود نو سنوار لاین دی،

هاله تک نی یکین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوپنه ده مهال تان اوسار لاین د،
صرفا ساوین خدا ره و ماهی،
کوچ نه کاهی تو بس راجکه ایه مخدا نیهار لاین ده،

هو گای ساجنا نئا مل خوشی جندی نی سامبالی
ایک مولکات پیچون هوندی آگلی دی کاهلی
هو گای ساجنا نئا مل خوشی جندی نی سامبالی
ایک مولکات پیچون هوندی آگلی دی کاهلی

Sanu Labb Gayi Kitab Ji Gawachi Roohan Wali
گالان تره آگه ساریان خیلار لاین ده
هاله تک نی یکین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوپنه ده مهال تان اوسار لاین د،
فقط ساوین خدا ره وه، هان!

جیدون پیار د کئاریان چو خیند گای سی فول
تو تان جااندا آئه کینا اوهنا هانجوان دا مول
هو جیدون! جیدون! جیدون! نه! نه!
جیدون پیار د کئاریان چو خیند گای سی فول
تو تان جااندا آئه کینا اوهنا هانجوان دا مول

جهدا صدراان د نانینا ویچون پانی گیا دال
اوسای پانی تون پاتیان نیتاار لاین ده
هاله تک نی یقین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوفنه ده مهال تا اوسار لاین د،
صرفا ساوین خدا ره و ماهی،
کوچ نه کاهی تو بس راجکه ایه مخدا نیهار لاین ده،
سانو سوپنه ده مهال تان اوسار لاین دی،

سانو هوش نی راهی جی پر صدا نی کسور،
و تو مهرما آسان تن رها بادا چیر در،
سانو هوش نی راهی جی پر صدا نی کسور،
و تو مهرما آسان تن رها بادا چیر در،

هون اسلا موهاباتان دا چایا آئه سروور،
سانو خوشی خوشی جیند تایتو وار لاین د،
هاله تک نی یقین هویا دیلا نو،
کی چال سانو سوفنه ده مهال تا اوسار لاین د،
صرفا ساوین خدا ره و ماهی،
کوچ نه کاهی تو بس راجکه ایه مخدا نیهار لاین ده،
سانو سوپنه ده مهال تان اوسار لاین دی،

زارا شیشه ویچ خود نو سنوار لن د،
گالان تره آگه ساریان خیلار لاین ده،
اوسه پانی اوته پاتیان نو تار لن د،
سانو خوسی خوسی جیند تایتو وار لاین د.

یک آهنگ پنجابی دیگر متن آهنگ روتبا – کالی جوتا (2023) | ساتیندر سرتاج

ارسال نظر