ګبرو د منګل های سندرې ته چمتو دی - مبارک بهګ جایګي