జోర్డాన్ సంధు

ఎనిమీ లిరిక్స్

ఎనిమీ లిరిక్స్ – జోర్డాన్ సంధు | తాజా పంజాబీ పాటలు 2024

ఎనిమీ లిరిక్స్: జోర్డాన్ సంధు వాయిస్‌లో పంజాబీ పాట 'ఎనిమీ'ని ప్రదర్శిస్తున్నాను. పాట లిరిక్స్ రాసారు...

ఇంకా చదవండి

Tu Te Sharab సాహిత్యం

తు తే షరబ్ సాహిత్యం – జోర్డాన్ సంధు | పంజాబీ పాట | 2023

తు తే షరబ్ సాహిత్యం: తాజా పంజాబీ పాట ‘తు తే షరాబ్’ జోర్డాన్ సంధు పాడారు. హుస్సన్ పాట...

ఇంకా చదవండి

సన్‌రూఫ్ సాహిత్యం

సన్‌రూఫ్ సాహిత్యం – జోర్డాన్ సంధు | తాజా పంజాబీ పాటలు 2023

సన్‌రూఫ్ సాహిత్యం: “నెవర్ బిఫోర్” ఆల్బమ్‌లోని కొత్త పంజాబీ పాట “సన్‌రూఫ్” పాడింది…

ఇంకా చదవండి