సత్బీర్ ఔజ్లా

పైండి సాహిత్యం ఉంది

సత్బీర్ ఔజ్లా ద్వారా హాస్ పైండి లిరిక్స్ | జానపద సెషన్ | 2023

హాస్ పైండి సాహిత్యం: పంజాబీ ఆల్బమ్ “ఫోక్ సెషన్” నుండి తాజా పంజాబీ పాట ‘హాస్ పైండి’ని ప్రదర్శించడం…

ఇంకా చదవండి

సుర్మా లిరిక్స్

సుర్మా లిరిక్స్ – సత్బీర్ ఔజ్లా 2022| తాజా పంజాబీ పాట | గీత్ MP3

సుర్మా సాహిత్యం: ఈ తాజా పంజాబీ పాట “సూర్మా”ని ఆలపించినది సత్బీర్ ఔజ్లా. కొత్త ఆల్బమ్ “గీత్‌కార్” నుండి సుర్మా…

ఇంకా చదవండి

కుజ్ గల్లన్ సాహిత్యం

కుజ్ గల్లాన్ సాహిత్యం – సత్బీర్ ఔజ్లా | గీత్‌కార్ | గీత్ MP3

కుజ్ గల్లన్ లిరిక్స్: ఈ తాజా పంజాబీ పాట “కుజ్ గల్లన్”ని ఆలపించారు సత్బీర్ ఔజ్లా. కొత్త ఆల్బమ్ “గీత్‌కార్” నుండి, ది…

ఇంకా చదవండి