కన్వర్ గ్రేవాల్

షెహజాదా సాహిత్యం – మస్తానీ | తార్సేం జస్సర్ | కన్వర్ గ్రేవాల్

షెహజాదా సాహిత్యం: పంజాబీ చిత్రం “మస్తానీ” నుండి పంజాబీ పాట 'షెహజాదా'ను కన్వర్ స్వరంలో ప్రదర్శిస్తున్నాను …

ఇంకా చదవండి

టూంబ వజ్దా సాహిత్యం

టూంబా వజ్దా సాహిత్యం – కన్వర్ గ్రెవాల్ | పంజాబీ సూఫీ పాట

కన్వర్ గ్రేవాల్ పాడిన పంజాబీ సాంగ్స్ (2017) నుండి టూంబా వజ్దా లిరిక్స్. ఈ పాట కంపోజ్ చేయబడింది…

ఇంకా చదవండి