హిందీ పాట

తు మేరే దిల్ మే రహ్నే కే లాయక్ నహీ లిరిక్స్

తు మేరే దిల్ మే రహ్నే కే లాయక్ నహీ సాహిత్యం – అల్తమాష్ ఫరీది

అల్తమాష్ ఫరీదీ రాసిన తు మేరే దిల్ మే రహ్నే కే లాయక్ నహీ సాహిత్యం. తాజా వాటిని ప్రదర్శిస్తోంది…

ఇంకా చదవండి