నాలుగు మీరు

ఫాలిన్ అపార్ట్ లిరిక్స్

ఫాలిన్ అపార్ట్ లిరిక్స్ కరణ్ ఔజ్లా | ఇక్కీ | 2023

ఫాలిన్ అపార్ట్ లిరిక్స్: కరణ్ ఔజ్లా కొత్త పంజాబీ పాట "ఫాలిన్ అపార్ట్" "ఫోర్ యు" ఆల్బమ్ నుండి. …

ఇంకా చదవండి

టేక్ ఇట్ ఈజీ లిరిక్స్

కరణ్ ఔజ్లా రాసిన టేక్ ఇట్ ఈజీ లిరిక్స్ | ఇక్కీ | పంజాబీ పాటలు 2023

టేక్ ఇట్ ఈజీ లిరిక్స్: ఆల్బమ్ నుండి కరణ్ ఔజ్లా కొత్త పంజాబీ పాట “టేక్ ఇట్ ఈజీ”…

ఇంకా చదవండి