కుచ్ ఖట్టా హో జే

ఇషారే తేరే లిరిక్స్

ఇషారే తేరే సాహిత్యం – కుచ్ ఖట్టా హో జాయ్ | గురు రంధవా

ఇషారే తేరే సాహిత్యం: తాజా బాలీవుడ్ పాట 'ఇషారే తేరే' గురు రంధవా మరియు జహ్రా ఎస్ ఖాన్ పాడారు ...

ఇంకా చదవండి