ఎనా వెహ్లా సాహిత్యం – సతీందర్ సర్తాజ్ | పంజాబీ పాట

By నయీఫ్ షకూర్

ఎనా వేహ్లా సాహిత్యం పాట పాడారు సతీందర్ సర్తాజ్. ఈ పంజాబీ పాట సతీందర్ సర్తాజ్ రాశారు. ఈ పాట 01 జనవరి 2018న విడుదలైంది.

గాయకుడు: సతీందర్ సర్తాజ్

సాహిత్యం: సతీందర్ సర్తాజ్

సంగీతం: జతీందర్ షా

ఆల్బమ్/సినిమా: -

పొడవు: 4:50

విడుదల: 2016

సంగీత లేబుల్: షెమరూ పంజాబీ

ఎనా వెహ్లా సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

ఎనా వెహ్లా సాహిత్యం

పై గియ కిన్న గ్యాప్ సమ త ఖ గయా ఈ WhatsApp
చాట్ కోయి ఆగి నిట్ స్నాప్ జవానీ కిద్దర్ ఛలీ
కుజ్ సెల్ఫీ ఖిచ్ ఫస లయే ని
తూ కమ్ తు బహర్ బులా లాయే ని
ఆహ్ కెహ్రే కమ్మి లా లే
యాప్ లుక్ బెహ్ గయీ కల్లీ
ఎనా వెహ్లా భీ హో సక్దా ఇ కోయి బందా
సారా దిన్ హాయ్ ఫోన్ , నా ఆసా పస్సా వేఖే
హూ మిత్ర జింద్గీ ఈ నజ్రానా మాన్'హ్ హవావా ను
మిత్ర జింద్గీ ఈ నజ్రానా మాన్'హ్ హవావ ను
హూ జిద్రు ఖుషీ భల్దా ఊ త నిర్రే భూలేకే
భూలేకే , నిర్రే భూలేకే

సన్ సర్తాజ్ కీ కెహందా
మిత్రా నోటీసు క్యు నీ లేహందా

అఖియాన్ బనియా సి జు మన్'అన్ సజ్జ్రే ఫుల్లన్ ను
యా ఫిర్ అధి రాత్ ను వెఖ్న్ షట్ తే తారే
ఓహ్ తు తా అప్నీ తల్హీ దే ఉత్తే నిగహ్ తిక్కయ్య నే
తేరే ఉప్రు గుజ్రీ జాండే బాదల్ భరే

సూరజ్ చార్దా లెహండా
వె తు నోటీసు క్యు నీ లేహందా

హో తెను ఖుద్ వి లగ్డా జింద్గీ విచ్ కుజ్ కిట్టా తు
ఎహనా ఉంగ్లియా నాల్ జే తు కోయి సజ్జ్ వజ్జోదాః
ఆహ్ తేరీ WhatsApp నే తేజ్జీ ఖా లయీ ఉంగ్లా ది
బేతా తక్డ రెహండా కాద్ ప్రత్యుత్తరం అవుండా

దిల్ టిక్ కే నహీ బెహందా
Eh స్క్రీన్ ను తక్దా రెహందా

ఆహ్ నీ చల్నా నల్లే చాట్ తే నాల్ డ్రైవేరియా
రోకన్ వాలెయా ను తూ కెహండా మమ్మె సల్లే
తేరా ఛరే శాంత్ దా కి ఈ అప్పే భుగ్త్ లావి
పర్ ఎహనా సద్కా తూ హీ జాండే బచేయా వాలే

ఫరక్ బడా హాయ్ పెహండా
జడ్ కోయి బెకసూర్ దుఖ్ సెహందా
దిల్ టిక్ కే నహీ బెహందా
Eh స్క్రీన్ ను తక్దా రెహందా
సన్ సర్తాజ్ కీ కెహందా
మిత్రా నోటీసు క్యు నీ లేహందా

సాంగ్ షరాబీ సాహిత్యం - గగన్ సిద్ధు

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు