గాడి కాళి లిరిక్స్ – నేహా కక్కర్ | 2023

By ఆరియా E. జోన్స్

గాడి కాళి సాహిత్యం, పాడినది నేహా కక్కర్ & రోహన్‌ప్రీత్ సింగ్, ఈ హిందీ పాట “గాడి కాళి”, సాగా సౌండ్స్ సంగీతం సమకూర్చగా, గాడి కాళి పాటను రయీస్ & రోహన్‌ప్రీత్ సింగ్ రాశారు. సాంగ్ వీడియో ఫీచర్స్ – నేహా కక్కర్ & రోహన్‌ప్రీత్ సింగ్. ఆదిల్ షేక్ దర్శకత్వం వహించారు.

ఈ పాట YRF తరపున 2023లో విడుదలైంది.

పాట: గాడి కాళి

గాయకుడు: నేహా కక్కర్ & రోహన్‌ప్రీత్ సింగ్

సాహిత్యం: రయీస్ & రోహన్‌ప్రీత్ సింగ్

కూర్చబడింది: సాగా సౌండ్స్

సినిమా/ఆల్బమ్: -

పొడవు: 3:36

విడుదల: 2023

లేబుల్: వై.ఆర్.ఎఫ్

గాడి కాళి సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్ షాట్

గాడి కాళి సాహిత్యం - నేహా కక్కర్

హో వే గాడి హాయే వే గాడి
హో వే గాడి హాయే వే గాడి

హో వే గడ్డి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే
హో వే గడ్డి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే

కడే గుర్గావ్ మే ఘూమీన్
కడే మొహాలి మే
హో వే గాడి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే

ఉఫ్.. వే గాడి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే
హో వే గాడి హాయే వే గాడి
హో వే గాడి హాయే వే గాడి

హో ఏక్ రాఖీ గడ్డి కాలే రంగ్ ది కుడే
షెహర్ విచ్ తేరే నిట్ లాంగ్'డి కుడే
22-22 అంగుళాల కుడే టైర్ నే పావయే
తేరే షెహర్ ది మందీర్
బాయి ఆంఖ్ కే బులాయే

తేరే నాల్ ది ఆ మిత్రన్ దా టైమ్ చక్కడి
హో దస్స్దీ నీ చోరీ చోరీ అంఖ్ రాఖ్దీ
మింట్ వి ని లాఉండే బండ ఖడ్కౌన్ ను
గేమ్ పాన్ ను
హో 9 పైండియన్ పక్కియాన్ బోర్ 45 చ

హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ

దేశీ దేశీ చోరే కా
షెహర్ మే పూర తోరా సే
థానే కోర్ట్ కచేరీ మే
చర్చా ఉస్కా హోరా సే

దేశీ దేశీ చోరే కా
షెహర్ మే పూర తోరా సే
హో థానే కోర్ట్ కచేరీ మే
చర్చా ఉస్కా హోరా సే

గడ్డి ఘనీ కసూటి
చలవే 140 పె

హో వే గాడి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే
హో వే గాడి కాళీ మే
హాయే వే గాడి కాళీ మే

హో వే గాడి హాయే వే గాడి
హో వే గాడి హాయే వే గాడి

హో తేరే వాల్ సోహ్నియే ఆ పెయిర్ ముద్దే
రౌలెయన్ దే వాల్ మేరి గడ్డి ముద్ది
చహన్ దే షౌకీన్ మితా తేజ్ రాఖ్డే
రాగన్ విచ్ జావే కాళీ కాళీ ఖుర్దీ

హో తేరే వాల్ సోహ్నియే ఆ పెయిర్ ముద్దే
రౌలెయన్ దే వాల్ మేరి గడ్డి ముద్ది
చహన్ దే షౌకీన్ మితా తేజ్ రాఖ్డే
రాగన్ విచ్ జావే కాళీ కాళీ ఖుర్దీ
జమ్మా నేహా కక్కర్ లగ్గే సాదీ కాళీ చ

హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
కడే బొంబాయి హున్నే ఆ సోహ్నియే
కడే మొహాలి చ

హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
కాళీ చ

ఫార్చ్యూనర్ మే ఘుమే దిన్ మే
కాళీ థార్ మే రతన్ నే
హో ఉస్కా నామ్ రావయ్ చర్చా మే
రయీస్ రావయ్ వివాద మే

హో ఫార్చ్యూనర్ మే ఘుమే దిన్ మే
కాళీ థార్ మే రతన్ నే
ఉస్కా నామ్ రావయ్ చర్చా మే
రయీస్ రావయ్ వివాద మే

డైమండ్ జాద్వా కే రాఖే
కానా కీ బాలి మే

ఉఫ్.. వే గడ్డి కాళీ మే
హాయే వే గడ్డి కాళీ మే

హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ
హాయే నీ గడ్డి కాళీ చ

రే గ్యాంగ్‌స్టర్ బనన్ లాగ్ రెహ్యా కే
బేర కొన్ని తన్నె
నేహా కక్కర్ హూన్ మైం

మరో హిందీ పాట తుమ్ కబ్ ఆవోగే సాహిత్యం – రాహుల్ వైద్య | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు