జవానీ లే దూబీ సాహిత్యం – క్యా కూల్ హై హమ్ 3 (2023)

By రోండా E. గోవర్

జవానీ లే దూబీ లిరిక్స్ సైఫ్ అలీఖాన్ నటించిన 'క్యా కూల్ హై హమ్ 3' సినిమాలోని రీక్రియేట్ చేసిన పాట పాడింది ఇక్క ద్వారా కనికా కపూర్ & యువి రాప్. జవానీ లే దూబీ పాట లిరిక్స్‌ను డానిష్ సబ్రీ రాశారు, దీనికి సంగీతం సాజిద్ వాజిద్ అందించారు.

గాయకుడు: కనికా కపూర్ ఇక్కా ద్వారా & Uvie ర్యాప్

సాహిత్యం: డానిష్ సబ్రీ

కూర్చబడింది: సాజిద్ వాజిద్

సినిమా/ఆల్బమ్: క్యా కూల్ హై హమ్ 3

పొడవు: 4:09

విడుదల: 2016

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

జవానీ లే దూబి సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

జవానీ లే దూబీ సాహిత్యం – క్యా కూల్ హై హమ్ 3

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ

జిస్కో దేఖున్ ఉస్పే హీ జాతి చిపాక్ మేరీ నాజర్
కోయి కొత్త అంశం మైలు
డే నైట్ రెహనా హై ఫిగర్

ఓ దిన్ బడే మిల్ జాతే ఓయే మఖ్నా.. (హే!)
ఓ దిన్ బడే మిల్ జాతే ఓయే మఖ్నా
తేరే హుసన్ కా జాయ్కా హై చఖ్నా

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ

(ఇక్క రాప్)
తేరీ జవానీ, హాయే మర్జానీ
హలో? హలో?
హాన్ మేడమ్ యే సునో!

18 కి ఉమర్ తేరీ చద్ధి జవానీ
మైను పెహ్ను లోప్‌మన్ తు బన్ మేరీ రాణి
కోయి నా ఫికర్ హై తూ కరే మన్మనీ
యే పధ్తీ తుఝే లగ్తా హై మిల్ ఖండానీ

యే మౌకా హై దస్తూర్ ఫిర్ కిస్కా హై ఇంతేజార్ కరే
మైం జాంతా హూన్ రాణి కి తు భీ ఆంఖే చార్ కరే
ఫిర్ క్యూన్ తూ ఇంకా కరే కర్కే భీ నా ఇక్రార్ కరే
ఉపవాస్ ముఝే పానే కే లియే ఫిర్ క్యూన్ 16 సోమవార్ కరే

తేరా రూప్ హై-ఫై మెయిన్ హూన్ అల్లరి అబ్బాయి
పూర్తి రాత్రి కరేంగే ఆనందించండి
లో మన్ పెహన్ మెయిన్ లగున్ చూడటం బాగుంది
చల్ ఇక్ దూజే మే ఖో జాయేన్

తు అఖియోం కో కర్ జూమ్ జూమ్
మేరే దాయేన్ బాయేన్ ఘూమ్
అప్నీ ఇన్ నిషాచార్ నజారోన్ సే
మేరీ చిక్నీ కమర్ నా చూమ్

ఇస్ దిల్ కి డర్టీ సోచ్ హై.. హే
ఇస్ దిల్ కి డర్టీ సోచ్ హై
పర్ దిల్ కీ సును తో మౌజ్ హై

ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబి (x2)

ఓహ్ తేరీ జవానీ మేడమ్
హాన్ మేడమ్ బడి దీవానీ
ఓ మేడమ్!

తేరే హుస్న్ దా సాగర్ దేఖ్కే
దిల్ కర్దా హై ప్యాస్ బుజాలు
మైనే పి నహీ కడే ఇక్ బూంద్ భీ
జీ చౌండ ఏ క్వార్టర్ చద లు

హో రోమియో మెయిన్ తేరీ జూలియట్ హు
బాహోన్ పకడ్ లే కస్కే
మైను రెహనా హై అబ్ కోల్ తేరే
కహిం నహీ జానా హై బచ్ కే
24వి ఘంటే తేను మిస్ కరూ
24వి ఘంటే తేను మిస్ కరూ
సోహ్నే గల్ పె తేరే కిస్ కరుణ్

ఆయే హయే జవానీ, ఆయే హయే, ఓయే హోయే
ఆయే హాయే, ఆయే హాయే, ఆయే హాయే

ఆయే హయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
ఓయే హోయే జవానీ లే దూబీ
హాయే జవానీ లే దూబీ

పెహన్ కే లోవ్మాన్ ఆయా తేరా హే-మ్యాన్
దేఖే ముఝే తేరీ సహేలీ ఓ తేరీ బెహన్
బాన్ గయీ మేరీ ఫ్యాన్ జైసే మే హూన్ హీరో
ఛోడ్ కే ముఝే జిత్నే భీ ఖడే జీరో

ఇక్కడ మరొక పాట ఉంది ఓలే ఓలే 2.0 సాహిత్యం – జవానీ జానేమన్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు