నేకి కి రా లిరిక్స్ – ట్రాఫిక్ (2016)

By లామ్‌జోత్ బగ్గా

నేకి కి రా లిరిక్స్ ట్రాఫిక్ దిస్ నుండి బాలీవుడ్ సాంగ్ యొక్క స్వరంలో అరిజిత్ సింగ్ ఒక సుందరమైన పాట. దీని సంగీతాన్ని మిథూన్ స్వరపరిచారు, ఆయనే దీనిని రాశారు.

ఆర్టిస్ట్స్అరిజిత్ సింగ్

సాహిత్యం: మిథూన్

స్వరపరచిన: మిథూన్

సినిమా/ఆల్బమ్ట్రాఫిక్

పొడవు: 3: 43

విడుదల: 2016

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

నేకి కి రా లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

నేకి కి రా లిరిక్స్ - ట్రాఫిక్

నేకి కి రాహోన్ పే తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు
నేకి కి రాహోన్ పే తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు

వో తో హై తేరే దిల్ మే హాన్
తూ క్యు బహార్ ఉస్సే ధూండతా?

నేకి కి రాహ్ పే తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు

కభీ హై వో సాహిల్ పే
కభీ హై వో మౌజోన్ పే
కభీ హై పరిందా వో ఉడ్తా హువా
వో తో ఖుదా హై
జీవన్ హైరన్ హై
ఉస్కో నా మజబ్ మే నా కైద్ కర్ణా

వో వఫాదర్ హై
హాన్ ఖుద్ హీ ప్యార్ హై
సాయే మే ఉస్కే సుకూన్ కిత్నా
దునియా కా నూర్ హై
నా తుమ్సే డోర్ హై
పాకీజ్గీ మే వో హై బస్తా

రూహ్-ఏ-ఖుదా కా హై ఆస్రా
వహీ తో హై అప్నా
యే జహాన్ ఉస్కా హై

నేకి కి రాహోన్ పే తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు
వో తో హై తేరే దిల్ మే హాన్
తూ క్యు బహార్ ఉస్సే ధూండతా?

నేకి కి రహ్ పే తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు

రబ్ సే మొహబ్బత్ కర్
ఉస్కీ ఇబాదత్ కర్
ఉస్నే హాయ్ ది హై హమేం జిందగీ
ఉస్కే కరమ్ సే, హర్ వచన్ సే
రాహోన్ పె తేరి గిర్రేగి రోష్ని

సబ్కో తు మాఫ్ కర్ ఖుద్ నా ఇన్సాఫ్ కర్
ఉస్పే తో హక్ బాస్ ఖుదా కా హై హై
తు ఔరాన్ సే ఇస్స్ కదర్ మిల్
జైసే తు చాహే వో తుఝ్సే మిలే

కర్ యే షురూఅత్ ఇమాన్ లా
తోహ్ పర్బత్ భీ తేరే హుకుం పే చలేగా
నేకి కి రాహ్ ఆన్ పె తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు
వో తో హై తేరే దిల్ మే హాన్
తూ క్యు బహార్ ఉస్సే ధూండతా?

నేకి కి రాహ్ ఆన్ పె తు చల్
రబ్బా రహేగా తేరే పాడారు.

సాంగ్ కేహ్ భీ దే సాహిత్యం – ట్రాఫిక్ | 2016

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు