నెవర్ టుగెదర్ లిరిక్స్ – మనన్ భరద్వాజ్ | 2023

By డానికా గారిబే

నెవర్ టుగెదర్ లిరిక్స్ మనన్ భరద్వాజ్ ద్వారా, ఇది హిందీ పాట పాడింది మనన్ భరద్వాజ్, యేషా సాగర్ పాటలు. నెవర్ టుగెదర్ పాట సాహిత్యాన్ని మనన్ భరద్వాజ్ రాశారు, సంగీతం మనన్ భరద్వాజ్ అందించారు మరియు వీడియోకు సావియో సంధు దర్శకత్వం వహించారు.

సాంగ్: ఎప్పుడూ కలిసి ఉండకండి

ఆర్టిస్ట్స్మనన్ భరద్వాజ్

సాహిత్యం: మనన్ భరద్వాజ్

స్వరపరచిన: మనన్ భరద్వాజ్

సినిమా/ఆల్బమ్:-

పొడవు: 3: 37

విడుదల: 2023

లేబుల్: T-సిరీస్

నెవర్ టుగెదర్ లిరిక్స్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్

నెవర్ టుగెదర్ లిరిక్స్ - మనన్ భరద్వాజ్

మేరా దిల్ ముఝే ధోఖే దే రహా
కెహతా అబ్ భీ హో సక్తా తు మేరా
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై

కెహ్తా ఏక్ బార్ హోర్ పూచ్ లే
ఐసే కైసే రహేగా తూ సోచ్ లే
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై

తూనే డోర్ హై చలే జానా
ఫిర్ ముద్ద్ భీ నా ఆనా
ముఝే కోసెగా జమానా
కే కుచ్ కర్ నా సకా దీవానా

కే తేరీ షాదీ హో రహీ హై
కే తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై

దుల్హన్ కే జోడే మే కిత్నీ ప్యారీ
లాగ్ రహీ హై మేరీ జాన్
హాథోన్ మే మెహందీ హై ఉసి రంగ్ కీ
పర్ హై లిఖా కిసీ ఔర్ కా నామ్

రెహతా జహాన్ థా మెయిన్
ఉస్స్ హాయ్ జగహ్ పే
హోర్ కోయీ ఆకే హై వాసా

తేరి బినా నహి సోచీ జిందగీ
తుజ్సే హాయ్ తో జూడీ హర్ ఖుషీ
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై
పర్ తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై

సుబ హోతే హీ తుఝే చలే జానా హై
నయే బంధనో కో కల్ సే నిభానా హై
మేరే సాథ్ కియే వాదే భూల్ జానా
ముఝే కల్ సే నా తు యాద్ ఆనా

కే తుఝకో కుచ్ భీ నా కేహ్ పాయే
ఔర్ అన్సు బెహతే జాయేన్
మైం కర్ భీ క్యా సఖ్తా హూఁ
కోయీ ఆకే సంఝాయే

కే తేరీ షాదీ హో రహీ హై
కే తేరీ తో షాదీ హో రహీ హై

సాంగ్ ఒకసారి నాకు చెప్పండి లిరిక్స్ – యో యో హనీ సింగ్ | అల్ఫాజ్ | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు