ర్యాంక్ 1 సాహిత్యం – జోర్డాన్ సంధు | దేశీ క్రూ |2023

By సారా నాయర్

ర్యాంక్ 1 సాహిత్యం జోర్డాన్ సంధు ద్వారా, ఇది తాజాది పంజాబీ పాట "ర్యాంక్ 1" పాడింది జోర్డాన్ సంధు, సంగీతాన్ని దేశీ క్రూ అందించారు. లేటెస్ట్ సాంగ్ ర్యాంక్ 1 లిరిక్స్ ను ప్రీత రాశారు. దీని మ్యూజిక్ వీడియో స్పీడ్ రికార్డ్స్ తరపున 2023లో విడుదల చేయబడింది. వీడియోలో కే డీ మరియు జోర్డాన్ సంధు ఉన్నారు.

పాట పేరు: ర్యాంక్ 1

ఆర్టిస్ట్జోర్డాన్ సంధు

సాహిత్యం: ప్రీత

స్వరపరచిన: ప్రీత

సినిమా/ఆల్బమ్:-

పొడవు: 2: 59

విడుదల: 2023

లేబుల్: స్పీడ్ రికార్డ్స్

ర్యాంక్ 1 సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

ర్యాంక్ 1 సాహిత్యం - జోర్డాన్ సంధు

దేశీ క్రూ!
ముండా సంధు డా!

దేశీ క్రూ దేశీ క్రూ
దేశీ క్రూ దేశీ క్రూ

హో నారన్ విచ్ సెకోర్ ఖోలేయా
యారన్ డి విచ్ ర్యాంక్ కుడే
లయిందే ఓహ్ను మిత్రన్ దే ఆ
చద్దే సారే లింక్ కుడే

తేరే నవీన్ జిందగీ కార్తీ
ఓహ్డాన్ వెల్లి పుదీనా కుడే
తీజే దిన్ అఖ్బర్ తే కెహదా
హుందా ఫైర్ ప్రింట్ కుడే

హో వైరి కాలర్’అన్ టన్ ఫాడే హోయే ఆ
హో పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్
జట్ట్ బడి వారి లదే హోయే ఆ
పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్
జట్ట్ బడి వారి లదే హోయే ఆ
పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్

సద్దే షోంక్ నే డాకువాన్ వాలే
హై నీ కుడే జాసూస్ ఆలే
నాల్ రాఖీ చండీగఢ్ డి
సంధ్ గడ్డి విచ్ రూస్ ఆలే

హో బద్లన్ డి పట్టన్ డి ఛవేయిన్
జిద్దన్ కోల్ బెరెట్ట ని

జట్ కరౌ వారి వారి
జిన్నా ను రబ్ చేతే ని
హో సద్దే ఔన్ దే సంకేత్ భైడే ఆ
హో డోర్ జెహ్డే పోలీస్’అన్ కోలోన్
ఓహి మిత్రన్ దే రెహండే నెహ్డే ఆ
డోర్ జెహ్డే పోలీస్’అన్ కోలోన్
ఓహి మిత్రన్ దే రెహండే నెహ్డే ఆ
ని డోర్ జెహ్డే పోలీస్’అన్ కోలోన్

ఏ దేశీ క్రూ

తు లభది ఏ సౌ
సద్దే కోల్ సౌ దా సస్సా ని
చార్ దినా డి జింగాగీ
సద్ద చౌత దిన్ వీ పక్కా ని

Gehdi launda హౌలీ హౌలీ
వైరి తాన్ పరకన్ ని
మాల్వే ఆలే లత్ కెహండే ఆ
మాఝే ఆలే లతన్ ని

హో తౌరన్ కడ్ కే ఘరోన్ గయే
జడ్ ఖబ్రాన్ విచ్ హాయ్ ఆయే ఆ
హో 02 సంఖ్య గడ్డి విచ్
2-3 యార్ బిథాయే ఆ

చీజ్ బార్డర్ టన్ పార్ ఆలీ హుండీ
ఖతర్నాక్ జగ్ జాండా ఆ
సంధువా ఇంటిపేరు సోహ్నియే
బోర్డర్ తాన్ పక్కే ఆయే ఆ
హో కల్లా టెల్ నీ ప్రీతన్ ఫూక్డా

హో పుచ్చి వైరియన్ డి హిక్క్ టన్
కిన్నా నంబర్ జట్టన్ డి బూట్ డా
పుచ్చి వైరియన్ డి హిక్క్ టన్
హో కిన్నా నంబర్ జట్టన్ డి బూట్ డా
పుచ్చి వైరియన్ డి హిక్క్ టన్

హో హస్టిల్ రాఫిల్ తే అకల్ కన్నే హై
గెహ్నా తేరే జట్ దియాన్
చొబ్బర్ రాఖ్దా అస్లే ను
జీవీన్ సూట్ రకానా రాఖ్ దియాన్

హో ల్యాండ్‌లైన్ టన్ రింగ్ మారే
సద్దే నాల్ రింగ్ పౌనేయన్ ఏ
తేరే లయి కహద్కౌండే అజ్జ్కల్
దాంగ్ ని పెగ్ ఖడ్కౌనే ఆలే
హో రఖాన్ నోక్ ఉట్టే యాంటీ గోరియే

నీ సద్దే ఉత్తే హుండే పర్చే
ఏక్ తూ హాయ్ హోయీ సెంటి గోరియే
నీ సద్దే ఉత్తే హుండే పర్చే
ఏక్ తూ హాయ్ హోయీ సెంటి గోరియే
నీ సద్దే ఉత్తే హుండే పర్చే

హో పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్
జట్ట్ బడి వారి లదే హోయే ఆ
పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్
జట్ట్ బడి వారి లదే హోయే ఆ
పెహ్లీ వారి అఖాన్ లడియన్

మరో పంజాబీ పాట జోర్డాన్ సంధు ఫైట్ లిరిక్స్ | 2023

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు