షరీఫ్ సాహిత్యం – ఎజు, అఫ్సానా ఖాన్ | కొత్త పంజాబీ పాట 2024

By హెలెన్ J. రైట్

షరీఫ్ సాహిత్యం: ఇది తాజా పంజాబీ పాట "షరీఫ్" పాడారు ఎజు & అఫ్సానా ఖాన్. ప్రధాన స్త్రీ లక్షీ. ఈ పాటకు షరీఫ్ సాహిత్యాన్ని కిరత్ గిల్ రాశారు, సంగీతం ఎజు అందించారు. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ రైమ్ తరపున 2024లో విడుదలైంది.

ఆర్టిస్ట్: ఎజు & అఫ్సానా ఖాన్

సాహిత్యం: కీరత్ గిల్

స్వరపరచిన: కీరత్ గిల్

సినిమా/ఆల్బమ్: -

పొడవు: 4: 04

విడుదల: 2024

లేబుల్: ఆర్గనైజ్డ్ రైమ్

షరీఫ్ సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

షరీఫ్ సాహిత్యం - ఎజు, అఫ్సానా ఖాన్

తేరీ హాయ్ నజ్రాన్ వే కాఫిరా
ఓహ్ ధోఖే దే ముసాఫిరా
కిన్నా సోహ్నా చెహ్రా
కిన్ని సోహ్ని అంఖాన్ షాతిరన్

వే బడేయ సియనే'అన్
కి కరణ్ మెయిన్ తారీఫ్ తేరీ
జీభ్ తేరీ క్యా క్యా దాసన్
కేహదీ తర్కీబ్ సచ్చి

తేరే పిచ్చే ఖుదా దే
కరీబ్ హో గయీ హాయే
తేరే పిచ్చే ఖుదా దే
కరీబ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
సారి దునియా జే
తేరే జేహి షరీఫ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
హో సారి దునియా జే
తేరే జెహీ షరీఫ్ హో గయీ…

కాష్ టైను కాదే
ప్యార్ కర్దే హాయ్ నా
సోచ్ కిహ్ దియాన్ బహన్ చ్ హోనా
డార్డే హాయ్ నా

కాష్ టైను కాదే
ప్యార్ కర్దే హాయ్ నా
సోచ్ కిహ్ దియాన్ బహన్ చ్ హోనా
డార్డే హాయ్ నా

హాయే మార్ జాందే యా
టైను మార్ డిండే
శర్మ తైను దాస్ దే యా
ఖుద్ ఉతార్ దిండే

పర్ తేరే జెహా హోనా
కేహదా సౌఖ రాఖేయా
ఔఖ రఖేయ తు కిరాత్
మైన్ తాన్ హాయ్ ఛద్దేయ

క్యూన్ మేరే Chhaddne తే
తక్లీఫ్ హో గయీ హాయే
మేరే ఛద్దనే తే
తక్లీఫ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
సారి దునియా జే
తేరే జేహి షరీఫ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
హో సారి దునియా జే
తేరే జేహి షరీఫ్ హో గయీ

రబ్ నే క్యా షఫా
బేవఫ టైను దిట్టి
తు కరే బేవఫైయన్ తాన్ వీ
అచ్చా హో జానే

క్యా ఖూబ్ హాయ్ తారీకేయన్ నా
గాలే లగ్డా ఏ
కివ్ ఝూతేయన్ టన్
ఏవీఁ ఛేటీ సచ్చ హో జానే

షాంక్ క్యున్ ని ముఖ్దే
తేరే జిస్మ్ ఖాన్ దే
క్యూన్ బనౌండా రబ్
తు సోన్హన్ లయీ తేరి జుబాన్ తే

దేఖి ఓహ్దీ జగహ్ ఏక్ దిన్
తూ ఆయేగా కదే
హంజు పీయేగా తే
కౌమతన్ దిఖాయేగా జాదోన్

సద్ది వీ తేరే జేహి తెహజీబ్ హో గయీ
సద్ది వీ తేరే జేహి తెహజీబ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
సారి దునియా జే
తేరే జేహి షరీఫ్ హో గయీ

సచ్చి సోచ్డీ ఆ
దునియా దా కి హోనా ఏ
హో సారి దునియా జే
తేరే జేహి షరీఫ్ హో గయీ

తాజా హిందీ పాట మస్త్ మలంగ్ ఝూమ్ లిరిక్స్ | బడే మియాన్ చోటే మియాన్ | అరిజిత్, విశాల్ | 2024

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు