అమృత్ మాన్

ప్రక్రియ సాహిత్యం

అమృత్ మాన్ ద్వారా ప్రాసెస్ లిరిక్స్ | ప్రపంచ హెచ్చరిక | 2023

ప్రాసెస్ లిరిక్స్: అమృత్ మాన్ పాడిన ఆల్బమ్ "గ్లోబల్ వార్నింగ్" నుండి తాజా పంజాబీ పాట "ప్రాసెస్"ని ప్రదర్శిస్తుంది ...

ఇంకా చదవండి