జోర్డాన్ సంధు

ఎనిమీ లిరిక్స్

ఎనిమీ లిరిక్స్ – జోర్డాన్ సంధు | తాజా పంజాబీ పాటలు 2024

ఎనిమీ లిరిక్స్: జోర్డాన్ సంధు వాయిస్‌లో పంజాబీ పాట 'ఎనిమీ'ని ప్రదర్శిస్తున్నాను. పాట లిరిక్స్ రాసారు...

ఇంకా చదవండి