కరణ్ ఆజ్లా

బచ్కే బచ్కే సాహిత్యం

బచ్కే బచ్కే సాహిత్యం – కరణ్ ఔజ్లా | ఇక్కీ | పంజాబీ పాటలు 2023

బచ్కే బచ్కే సాహిత్యం: కరణ్ ఔజ్లాచే, "బచ్కే బచ్కే" అనే పంజాబీ పాటను కరణ్ ఔజ్లా పాడారు మరియు సంగీతం అందించబడింది ...

ఇంకా చదవండి