మెడుజా

లూస్ కంట్రోల్ లిరిక్స్

మెడుజా x బెకీ హిల్ x గుడ్‌బాయ్స్ రాసిన లూస్ కంట్రోల్ లిరిక్స్

లూస్ కంట్రోల్ లిరిక్స్. ఈ ఆంగ్ల పాట "లూస్ కంట్రోల్"ని మెడుజా, బెకీ హిల్ మరియు గుడ్‌బాయ్స్ పాడారు. ఇది కలిగి ఉంది…

ఇంకా చదవండి