రుత్బా సాహిత్యం - కాళీ జోట్టా

రుత్బా సాహిత్యం

రుత్బా సాహిత్యం – కలి జోట్టా (2023) | సతీందర్ సర్తాజ్

రుత్బా సాహిత్యం: పంజాబీ చిత్రం “కలి జోట్టా” నుండి కొత్త పంజాబీ పాట “రుత్బా” సతీందర్ సర్తాజ్ పాడారు…

ఇంకా చదవండి