సతీందర్ సర్తాజ్

నిహార్ లిన్ డి లిరిక్స్

సతీందర్ సర్తాజ్ రాసిన నిహార్ లైన్ డి లిరిక్స్ | కలి జోట్టా | 2023

నిహార్ లైన్ దే సాహిత్యం: కొత్త పంజాబీ పాట “కాలీ జోట్టా” సినిమా నుండి “నిహార్ లైన్ దే” పాడారు…

ఇంకా చదవండి