తుజ్ పే ప్యార్ సాహిత్యం - హనీ 3.0

తుజ్ పే ప్యార్ సాహిత్యం

తుజ్ పే ప్యార్ లిరిక్స్ – హనీ 3.0 | యో యో హనీ సింగ్

తుజ్ పే ప్యార్ సాహిత్యం: యో యో హనీ సింగ్ 2023 ఆల్బమ్ “హనీ …” నుండి “తుజ్ పే ప్యార్” అనే హిందీ పాటను పాడారు.

ఇంకా చదవండి