ఉదా గులాల్ ఇష్క్ లిరిక్స్ - జన్హిత్ మే జారీ

ఉదా గులాల్ ఇష్క్ లిరిక్స్

ఉదా గులాల్ ఇష్క్ సాహిత్యం – జన్హిత్ మే జారీ (2022)

ఉదా గులాల్ ఇష్క్ సాహిత్యం: బాలీవుడ్ చిత్రం "జన్హిత్ మే జారీ" నుండి, ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు ...

ఇంకా చదవండి