తేరే బినా సాహిత్యం – 1921 | అరిజిత్ సింగ్

By జాస్మిన్ బి. మెక్‌మాన్

తేరే బినా సాహిత్యం 1921 నుండి: పాట పాడింది అరిజిత్ సింగ్ & ఆకాంక్ష శర్మ మరియు అసద్ ఖాన్ స్వరపరచగా, "తేరే బినా మర్జ్ ఆధా అధురా" సాహిత్యాన్ని రకీబ్ ఆలం రాశారు. ఈ పాట విక్రమ్ భట్ యొక్క భయానక చిత్రం 1921 నుండి వచ్చింది, ఇందులో జరీన్ ఖాన్ మరియు కరణ్ కుంద్రా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

గాయకుడు: అరిజిత్ సింగ్ & ఆకాంక్ష శర్మ

సాహిత్యం: రకీబ్ ఆలం

కూర్చబడింది: ఆసాద్ ఖాన్

సినిమా/ఆల్బమ్: 1921

పొడవు: 2: 46

విడుదల: 2018

లేబుల్: జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ

తేరే బినా సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

తేరే బినా సాహిత్యం – 1921

తేరే బినా మార్జ్ ఆధా అధూరా హై
ఏక్ ధుంధ్ హై షామ్ హై నా సవేరా హై
తన్హా హూఁ మైం ఫిర్ భీ తన్హా నహీ
దర్ యే హై కే ఫనా హో నా జాన్

ఆ జా నా నిగాహోం సే ఇల్జామ్ దే
అదాఓన్ సే పైగం దే
కోయి తో ముఝే నామ్ దే
ఇష్క్ హై బాడ్గుమాన్ (x2)

తూ నది కా కినారా
గుమ్నాం స మైన్.. హూన్ సేఫీనా

తూ హై మౌసం బహరా
సుఖీ సుఖీ మైం హీ న జా మేరీ
హై ఫాసి ఏక్ ములకత్ మే

కైసే మెయిన్ అబ్ జీయున్
ఐసే హాలత్ మే
సార్ పే ఘుమ్ కా హై జో ఆస్మాన్

తేరే బినా మార్జ్ ఆధా అధూరా హై
ఏక్ ధూంధ్ హై షామ్ హై నా సవేరా హై
తన్హా హూఁ మైం ఫిర్ భీ తన్హా నహీ
దర్ యే హై కే ఫనా హో నా జాన్

బేసబర్ హో రహీ హై యే మేరీ బాహేన్
తూ కహాన్ హై
బెనజార్ హో రహీ హై యే నిగహెయిన్
తు కహాన్..

అప్నే దిల్ సే మేరా హక్ మితానే లగే
మేరే ఖ్వాబ్ కో తుమ్ జలనే లగే
దిల్ మే భర్నే లగా హై ధువాన్

తేరే బినా మార్జ్ ఆధా అధూరా హై
ఏక్ ధుంధ్ హై షామ్ హై నా సవేరా హై
తన్హా హూఁ మైం ఫిర్ భీ తన్హా నహీ
దర్ యే హై కే ఫనా హో నా జాన్

ఆ జా నా నిగహోన్ సే ఇల్జామ్ దే
అదాన్ సే పైగం దే
కోయి తో ముఝే నామ్ దే
ఇష్క్ హై బాడ్గుమాన్

సాంగ్ యారా సాహిత్యం – 1921 | జరీన్ ఖాన్

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు