వెహం సాహిత్యం – దోబారా (2022)

By ఆరియా E. జోన్స్

వెహం సాహిత్యంఫోటీ సెవెన్ పాడారు బాలీవుడ్ పాట 2022 బాలీవుడ్ చిత్రం "దోబారా" నుండి "వేహం", గౌరవ్ ఛటర్జీ సంగీతం అందించగా, పాటల సాహిత్యాన్ని హుస్సేన్ హైద్రీ రాశారు. పాట వీడియో ఫీచర్ – తాప్సీ పన్ను.

ఈ పాట 2022లో సరిగమ మ్యూజిక్ తరపున విడుదలైంది. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించారు.

పాట పేరు: వేహం

గాయకుడు: ఫోటీ సెవెన్

సాహిత్యం: హుస్సేన్ హైద్రీ

కూర్చబడింది: గౌరవ్ ఛటర్జీ

సినిమా/ఆల్బమ్: దోబారా

పొడవు: 2:12

విడుదల: 2022

లేబుల్: సరిగమ సంగీతం

వెహం సాహిత్యం యొక్క స్క్రీన్‌షాట్

వెహం సాహిత్యం - దోబారా

రూహ్ తలక్ ఉత్రా జో అంధేరా
బార్సన్ నాజర్ ఆయా నా సవేరా
రూహ్ తలక్ ఉత్రా జో అంధేరా
ఫైల్ గయా తన్హాయి కా ఘేరా

హర్ యకీన్ ​​ఖో గయా
ఔర్ గుమాన్ బో గయా

అబ్ సార్ పే తారీ వెహం హై
యారోన్ కి యారీ వెహం హై
ఔర్ ఇష్క్-ఖుమారీ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వహ్మ్ హై

అబ్ జిస్మ్ కా పింజర్ వెహం హై
హర్ దిల్కాష్ మంజార్ వెహం హై
బాస్ జెహాన్ కే అందర్ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వెహం హై

ఫయానీ హై, ఫానీ జబ్ సారీ దునియా ఫానీ
తో క్యా హై జిందగానీ హై బేమానీ

హై జో రావాని యే వక్త్ కి రావాని
యే ఖాబూ మే నా ఆనీ హై బేమానీ

జో దువా స మిలా
దే గయా వో గిలా

అబ్ దిల్ పే భారీ వెహం హై
హర్ ఇక్ ఆజారీ వెహం హై
ఔర్ దునియాదారీ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వెహం హై

అబ్ జిస్మ్ కా పింజర్ వెహం హై
హర్ దిల్కాష్ మంజార్ వెహం హై
బస్ జాన్ కే అందర్ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వెహం హై

మాజీ సే ఖాఫా హోనా
ఫర్దా సే జుడా హోనా
యున్ హోనే సే బెహ్తర్ హై
ఇక్ రోజ్ ఫనా హోనా

జర్రే కే బరాబర్ బాస్
ఇస్ జీస్ట్ కి ఖీమత్ హై
హస్తీ కా హకీర్ హోనా
హాయే క్యా అజీయత్ హై

హాయే క్యా అజీయత్ హై
హాయే క్యా అజీయత్ హై

జో మిలీ హై సాజా
మార్జ్ హై లా-దావా

అబ్ దర్ద్-షుమారీ వెహం హై
బేజా ఖుద్దారీ వేహం హై
జో ఉమ్ర్ గుజారీ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వెహం హై

అబ్ జిస్మ్ కా పింజర్ వెహం హై
హర్ దిల్కాష్ మంజార్ వెహం హై
బాస్ జెహాన్ కే అందర్ వెహం హై
సబ్ వెహం హై, వేహం హై, వెహం హై

మరో పాట పరి సాహిత్యం – దోబారా (2022)

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు