హజారే వాలా ముండా సాహిత్యం - సతీందర్ సర్తాజ్

హజారే వాలా ముండా సాహిత్యం

హజారే వాలా ముండా సాహిత్యం - సతీందర్ సర్తాజ్

సతీందర్ సర్తాజ్ రాసిన హజారే వాలా ముండా లిరిక్స్ ఒక అందమైన పంజాబీ పాట. దీని సంగీతం…

ఇంకా చదవండి