మెయిన్ నిక్లా గడ్డి లేకే సాహిత్యం - గదర్ 2

ప్రధాన నిక్లా గడ్డి లేకే సాహిత్యం

ప్రధాన నిక్లా గడ్డి లేకే సాహిత్యం – గదర్ 2 | సన్నీ డియోల్

మెయిన్ నిక్లా గడ్డి లేకే సాహిత్యం: "గదర్ … చిత్రం నుండి "మెయిన్ నిక్లా గడ్డి లేకే" అనే బాలీవుడ్ పాట తాజాగా విడుదలైంది.

ఇంకా చదవండి