తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్

తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్

తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్ – ఇందర్ కౌర్ | దేశీ క్రూ

ఇందర్ కౌర్ పాడిన పంజాబీ సాంగ్స్ (2015) నుండి తేరీ షర్ట్ నాల్ ది చున్నీ లిరిక్స్. ఈ…

ఇంకా చదవండి