తు తే షరబ్ సాహిత్యం - జోర్డాన్ సంధు

Tu Te Sharab సాహిత్యం

తు తే షరబ్ సాహిత్యం – జోర్డాన్ సంధు | పంజాబీ పాట | 2023

తు తే షరబ్ సాహిత్యం: తాజా పంజాబీ పాట ‘తు తే షరాబ్’ జోర్డాన్ సంధు పాడారు. హుస్సన్ పాట...

ఇంకా చదవండి